INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu i rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani /Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez firmę FU Paulina Mejsner Tarnówka 13, 62-660 Dąbie i FU Anna Mejsner-Ignaczak Tarnówka 13, 62-660 Dąbie

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia nr 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w firmie FU Paulina Mejsner Tarnówka 13, 62-660 Dąbie i FU Anna Mejsner-Ignaczak Tarnówka 13, 62-660 Dąbie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FU Paulina Mejsner Tarnówka 13, 62-660 Dąbie i FU Anna Mejsner-Ignaczak Tarnówka 13, 62-660 Dąbie Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu:
 2. wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art.6 ust.1, lit. a Rozporządzenia nr 2016/679
 3. dla celów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia nr 2016/679,
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń, lub w celu obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia nr 2016/679
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom
 7. świadczącym usługi na rzecz firmy FU Paulina Mejsner Tarnówka 13, 62-660 Dąbie i FU Anna Mejsner-Ignaczak Tarnówka 13, 62-660 Dąbie zakresie księgowości, dochodzenia należności, obsługi prawnej,
 8. bankom w zakresie realizacji płatności,
 9. organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
 10. dostawcom systemów informatycznych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 12. Każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 14. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 16. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.

Konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.